De woningnood blijft aanhouden. Met de toenemende bevolking in Nederland moeten we hier een oplossing voor vinden. De toenemende bevolking wordt veroorzaakt door immigratie maar ook door de vele geboortes in Nederland. Aan de hand van gezinsuitbreiding of gezinshereniging willen mensen verhuizen omdat ze een groter huis nodig hebben. Maar is er een oplossing voor de woningnood? En zo ja welke? De oplossing luidt bijbouwen.

In ons vorige bericht hebben wij uitgebreid stilgestaan bij het record dat is behaald in 2016 op het gebied van vastgoedinvesteringen. De belangrijkste redenen voor dit record zijn de historisch lage stand van de spaarrentes en het ontbreken van alternatieve investeringsmethoden.

Woningnood

De bevolking groeit en steeds meer gemeenten groeien uit hun voegen. Van alle gemeenten groeit Amsterdam het snelst. De bevolking in de gemeente Amsterdam steeg in 2016 met 15.000 personen tot bijna 850.000 inwoners. Ook andere grote steden groeiden vorig jaar sneller dan gemiddeld. Steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag kregen ook een flinke stijging van hun inwonersaantal te verwerken.

In bovengenoemde steden is er geen ruimte om bij te kunnen bouwen. Er moet dus worden uitgeweken naar omliggende gemeenten. Dat zie je bijvoorbeeld in de gemeenten rondom Amsterdam waar nog voldoende ruimte is om bij te kunnen bouwen. Daar wordt vervolgens gebouwd en ziet u de trek  van huizenkopers die de grote stad achter zich laten. In omliggende gemeenten vinden zij immers meer huis voor minder geld met de stad, met al haar gemakken, om de hoek.

Inperken woningnood

Niet alleen de grote steden hebben een probleem met het aanwezige en stijgende woningtekort. Heel Nederland kampt hier mee. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft namelijk aan dat het inwonersaantal in Nederland met 111.000 inwoners is gegroeid. Deze forse toename is ontstaan door immigratie en geboorte in ons land. Al deze mensen hebben onderdak nodig. De woningnood wordt nog nijpender op deze manier. Zoals we al een aantal keren hebben aangegeven is er maar één oplossing voor de woningnood en dat is bijbouwen. Een klein gedeelte van de nieuwbouw wordt gerealiseerd op grond waar reeds huizen of gebouwen stonden. Denkt u bijvoorbeeld aan de sloop van een gebouw of van huizen. Op de plek waar deze huizen of gebouwen stonden worden nieuwe huizen gebouwd. Het grootste gedeelte wordt gebouwd op grond dat voorheen een agrarische bestemming had. Na een wijziging in het bestemmingsplan kan deze agrarische grond veranderd worden in bouwgrond.

Versnellen bouwproces

Het wijzigen van een bestemmingsplan kan snel gaan maar kan ook zomaar 6 tot 8 jaar duren. Vanwaar deze grote verschillen? Dat heeft te maken met de gemeente waar de agrarische grond ligt. De gemeente is degene die het bestemmingsplan moet wijzigen. Maar zij zijn niet alleen de veroorzaker van de grote verschillen in de tijd waarin een bestemmingsplan wijzigt. Andere zaken die vertraging veroorzaken zijn bijvoorbeeld partijen die bezwaren maken om te bouwen en partijen die het bodemonderzoek uitvoeren. Zodra het bestemmingsplan is gewijzigd kan er gestart worden met het bouwen van woningen.

Denk bijvoorbeeld eens aan het investeren in grond. Zodra het bestemmingsplan wordt gewijzigd kan er snel gestart worden met bouwen. Jaarlijks dienen er gemiddeld 50 .000 huizen te worden gebouwd om de woningnood een halt toe te roepen. Deze huizen dienen ergens gebouwd te worden. Dit gebeurt hoofdzakelijk op grond die eerst een agrarische bestemming had.

Investeren in agrarische grond

Wist u dat u kunt investeren in agrarische grond? Na een wijziging van het bestemmingsplan wordt het stuk grond omgetoverd tot bouwgrond. Er kan dan gestart worden met het bouwen van huizen.

Investeren in grond, welke partijen doen dit? Neem bijvoorbeeld het Oranje Fonds en grote banken en pensioenfondsen. Zij investeren in grond omdat het op de markt ontbreekt aan alternatieven. Daarnaast brengen zij een spreiding in hun vermogen aan. Zo wordt er een deel gespaard en een deel geïnvesteerd/belegd. Met deze spreiding hebben ze niet alleen meer kans op een hoger rendement, zij spreiden ook hun risico’s.

Bij investeren hoort een risico. Want stel dat uw gekochte stukje grond helemaal niet wijzigt van bestemmingsplan…

Dan zit u mooi met een stuk agrarische grond opgezadeld. Daarom is het altijd aan te raden u goed te laten informeren. Er zijn partijen in Nederland die uitsluitend grond aanbieden waarvan vrijwel zeker kan worden aangenomen dat de grond in de nabije toekomst onderhevig zal zijn aan een wijziging van het bestemmingsplan. De kans is aanwezig dat de waarde van de grond stijgt na het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit noemen we warme grond. Investeringen in warme grond gaan vaak gepaard met een hoog geprognotiseerd rendement.

Gezien de aanwezige woningnood, de bevolkingsgroei in ons land en het ontbreken van alternatieven om uw financiële toekomst veilig te kunnen stellen is het investeren in warme grond een slimme zet. Jaarlijks dienen er minimaal 50.000 huizen gebouwd te worden, 33 jaar lang. Dat zijn in totaal ruim 1,6 miljoen huizen en die moeten ergens op gebouwd worden…laat dat maar eens even op u inwerken… Een investering in grond, daar kunt u op bouwen!

Volgende week kunt u lezen over de huidige status van onze pensioenen. Bijna 2/3 van de Nederlandse beroepsbevolking haalt 70% van hun laatst verdiende salaris niet. Die 70% is de norm om na uw pensionering niet een te grote terugval te maken in uw besteedbaar inkomen. Deze gigantische groep mensen moeten dus zelf zorg gaan dragen voor voldoende financiële middelen voor in hun toekomst. Een toekomst waarin zij niet afhankelijk zijn van de overheid, hun pensioenverzekeraar of pensioenfonds die hun pensioengeld uitkeert.

Tot volgende week!