De laatste maand van het jaar is aangebroken. We kunnen terugblikken op een onrustig jaar. 2016 stond namelijk bol van de vele afschuwelijke aanslagen, het Oekraïnereferendum, de Brexit en de verkiezingen in Amerika. Er waren ook enkele lichtpuntjes zoals de economische groei van de Nederlandse Economie en het aantrekken van de arbeidsmarkt. Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? En wat zijn de gevolgen van bovenstaande gebeurtenissen? Wij kunnen hier slechts naar gissen. Dat er wijzigingen komen in een aantal wetten en de manier waarop belasting wordt geheven in box 3 wist u al. In dit bericht geven wij overzichtelijk aan wat er het komende jaar allemaal nog meer wordt gewijzigd.

Schenkingsrecht

Dit gaat per 1 januari op de schop. Wat gaat er precies gebeuren? De eenmalige schenkingsvrijstelling gaat omhoog van € 53.016,- naar € 100.000,- (cumulatief). Dat is bijna een verdubbeling. Let wel, dit bedrag moet gebruikt worden voor de aanschaf of financiering van de eigen woning. Bij de financiering van de hypotheek of restschuld wordt het bedrag gebruikt voor de verlaging of aflossing van (een deel van) de hypotheek- of restschuld. Onveranderd blijft de leeftijdsgrens van de ontvangers, die ligt nu tussen de 18 en 40 jaar.

Voorheen moest er een relatie zijn tussen schenker en ontvanger. Zo kon er sprake zijn van een schenking van (groot)ouder op kind. Vanaf 1 januari 2017 hoeven de schenker en ontvangen geen relatie meer te hebben. Dat betekent dat elke willekeurige schenker vanaf 1 januari 2017 aan elke willekeurige ontvanger een schenking mag doen. Een ontvanger kan daarom van meerdere schenkers een schenking ontvangen en hierbij ook meerdere keren gebruik maken van de schenkingsvrijstelling. Maar wat als u de afgelopen jaren een bedrag geschonken heeft (gekregen)? Er zijn een aantal overgangsbepalingen. Dan is het van belang of er gebruik is gemaakt van de in dat jaar geldende vrijstelling. In 2013 en 2014 gold namelijk ook een vrijstelling van € 100.000,-. De jaren daarna (2015 en 2016) werd de schenkingsvrijstelling verlaagd naar € 52.752,-. Per 1 januari 2017 wordt het bedrag weer teruggezet op € 100.000,-. Als er geschonken is in 2013 of 2014 en het totaal geschonken bedrag € 100.000,- bedraagt is er geen ruimte meer. Zodra er geschonken is in het afgelopen jaar of in 2015 dan is het verschil tussen het geschonken bedrag en de, per 1 januari 2017 geldende vrijstelling van € 100.000,-, nog belastingvrij te schenken. Stel u heeft van de volledige vrijstelling gebruik gemaakt. U kunt dan nog € 47.248,- belastingvrij schenken.

Aanpassen hypotheekregels

Per 1 januari 2017 worden ook de percentages verlaagd omtrent de maximale hoogte van uw hypothecaire lening. Zo mocht deze 102% van de waarde van de woning zijn. Per 1 januari 2017 daalt dit percentage naar 101 %. Dat betekent dat u een groter deel zelf dient te financieren. Het percentage zal per 1 januari 2018 opnieuw dalen. Het zal dan verlaagd worden naar 100%.

Het inkomen van de partner dat meegeteld kan worden bij de financiering wordt vanaf 2017 wel verhoogd. Nu telt het salaris van de partner nog voor 50% mee, straks voor 60%.

Aanpassing vermogensrendementsheffing

Ook de vermogensrendementsheffing (VRH) wordt in het nieuwe jaar aangepast. U vindt dit bericht hier. Het vrijgestelde bedrag gaat omhoog naar € 25.000,-. Als het vermogen lager is dan het heffingsvrije vermogen is er in box 3 geen heffing verschuldigd.

De totaal te betalen VRH hangt af van de vraag in welke schijf of schijven uw vermogen valt. Hoe hoger het bedrag van uw vermogen is in hoe meer schijven u kan vallen. Met deze aanpassing wordt er voor gezorgd dat de heffing beter aansluit bij de rendementen die door de belastingbetaler in de voorafgaande jaren gemiddeld zijn behaald.

De indeling van de schijven is als volgt:

Schijf Uw (deel van de) grondslag Percentage Percentage
sparen en beleggen 1,63% 5,50%
1 Tot en met €  75.000,- 67% 33%
2 Van € 75.001,- tot met € 975.000,- 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0 100%

In ons bericht over de aanpassingen van de VHR geven wij u een aantal voorbeelden.

Netto meer salaris in 2017

Met ingang van 1 januari 2017 komen alle nettosalarissen iets hoger te liggen.

De stijging is echter niet spectaculair. Het gaat bij de meeste mensen om enkele euro’s extra op maandbasis. Dat blijkt uit de Prinsjesdagcijfers die in september bekend zijn gemaakt.

De stijging is relatief het grootst voor bruto-inkomens rond de € 2.000,- per maand. Netto ontvangen de mensen met dit bruto maandsalaris op maandbasis rond de € 10,- extra, na aftrek van de loonheffing. Hieronder vindt

u een kort overzicht van de consequenties die deze aanpassing heeft:

  • Minimumloon: + 2,2% (nettosalaris 2017: € 1.409,93)
  • Modaal: + 1,08% (nettosalaris 2017: € 2.156,08)
  • 1,5 keer modaal: + 1,20% (nettosalaris 2017: € 2.882,-)
  • 2 keer modaal: + 1,26% (nettosalaris 2017: € 3.600,25)

De economie dient gestimuleerd te worden. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, riep bedrijven daarom eerder dit jaar op om de loonstijgingen niet te beperken tot de huidige, zeer lage, inflatie. De uitkering van hogere lonen versterkt de koopkracht. Mensen hebben dan meer geld om uit te kunnen geven of om te sparen.

In een volgend bericht komen wij terug op de mogelijkheden om van sparen naar beleggen te gaan. U leest dan over de grootste obstakels waardoor een spaarder wordt tegengehouden om te gaan beginnen met beleggen. Daarnaast geven wij u een tips hoe u deze obstakels het beste kunt nemen.

Tot volgende week!