Dat er iets gaande is op pensioengebied, dat is u vast niet ontgaan. Bent u bang dat uw inkomen voor later in de knoei komt? Bijvoorbeeld doordat u van uw werkgever geen pensioentoezegging krijgt. U bent dan enkel aangewezen op de AOW-uitkering. Wellicht heeft u wel een toezegging maar zorgen de begrippen in de brieven van uw pensioenuitvoerder(s) voor meer vragen dan antwoorden. Of bent u ondernemer en zoekt u naar mogelijkheden om een kapitaal voor later op te kunnen bouwen? Kunt u één of meerdere bovenstaande vragen met “ja” beantwoorden? Lees dan dit bericht. Wij reiken u enkele mogelijkheden aan, om extra vermogen voor later op te bouwen. Maar wij leggen moeilijke pensioenbegrippen ook begrijpelijk uit. Hiermee hopen wij u een stukje rust te geven.

Sparen voor later… Het is één van de “doelen” die mensen voor ogen hebben bij het sparen. Met later kan er gedoeld worden op de leeftijd dat zij pensioengerechtigd zijn. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op een AOW-uitkering. Naast een AOW-uitkering krijgt een groot gedeelte van deze personen van een pensioenfonds of verzekeraar een aanvullende uitkering.

Hieronder treft u een overzicht aan van uw huidige en/of toekomstige financiële situatie op het gebied van pensioenopbouw. Aan hand van deze drie mogelijkheden kunt u makkelijk zien welke inkomstenvorm(en) u heeft na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Uw Situatie:

  1. U bent werknemer en heeft een pensioentoezegging van uw werkgever?

U ontvangt dan eens in de zoveel tijd post van uw pensioenuitvoerder. Vaak zegt de inhoud iets over dat ze uw pensioen willen gaan korten. Dat laatste wordt veroorzaakt door een dalende dekkingsgraad. De dekkingsgraad houdt, simpel gezegd, in dat het bedrag in geld dat een pensioenuitvoerder in kas heeft lager is dan het bedrag in geld dat zij in de toekomst nodig hebben om de pensioenuitkeringen te kunnen betalen aan de pensioengerechtigden. Met andere woorden de pensioenen staan onder water.

In de media wordt hier veel aandacht aan besteed. De grootste vier pensioenfondsen van Nederland hebben een gemiddelde dekkingsgraad, per juli 2016, van 91,4%. De kritische dekkingsgraad is bij het gros van de fondsen 90%. Zodra een dekkingsgraad rond de 90% zit dan neemt het pensioenfonds extra maatregelen om de financiële positie binnen 10 jaar te herstellen. Voorspellingen dat de dekkingsgraden in de toekomst nog verder zullen dalen zijn al gedaan door economen en grote financiële instellingen. Het gevolg van een te lage dekkingsgraad is dat de pensioengelden niet meer geïndexeerd worden. Het indexeren van de pensioenen houdt niks anders in dan dat het pensioengeld dat u heeft opgebouwd verhoogd wordt met het inflatiepercentage van het voorgaande jaar. De indexatie zou jaarlijks moeten plaatsvinden en zou moeten worden gedaan door uw pensioenuitvoerder. Maar dat gebeurt al een aantal jaren niet in verband met de dalende dekkingsgraden. Indien uw pensioen jaar na jaar geen indexatie meekrijgt is het een feit dat u op de ingangsdatum van uw pensioen maandelijks minder geld uitgekeerd krijgt.

Stel uw pensioen zou jaarlijks moeten worden geïndexeerd met, bijvoorbeeld, 2% dan zal uw pensioen op einddatum (lees: de ingangsdatum van uw pensioen) na 12 jaren al met 27% gedaald zijn. Dat is veel! Aangezien alles duurder wordt ieder jaar en uw pensioen of spaargeld niet dezelfde groei meekrijgt zal uw gespaarde pensioen of spaargeld ieder jaar minder waard zijn.

Uw pensioen is minder waardevast en u kunt minder kopen met dezelfde hoeveelheid geld. Het is slechts afwachten tot uw pensioengelden nagenoeg niks meer aan winst opleveren.

Valt u onder deze groep werknemers? Dan vindt u onder het kopje “Oplossing” een mogelijkheid om te zijner tijd niet meer afhankelijk te zijn van, uitsluitend, een AOW-uitkering.

  1. Bouwt u geen pensioen op via uw werkgever?

Ongeveer 10% van de werknemers in Nederland heeft geen pensioentoezegging van zijn of haar werkgever gekregen. Zij bouwen dus geen pensioenkapitaal op en zijn dus afhankelijk van de AOW-uitkering. De AOW-leeftijd in Nederland is 67 jaar en die was een aantal jaren geleden nog 65 jaar. De kans is zeer aanwezig dat de AOW-leeftijd de komende jaren verder wordt verhoogd. Per 1 juli 2016 bedraagt de maximale AOW-uitkering € 1.144,72 bruto per maand. Dit bedrag kan nog lager uitvallen door bijvoorbeeld heffingskortingen en/of doordat u alleenstaand, getrouwd bent of samenwoont. Heeft u na het bereiken van de AOW-leeftijd alleen recht op een AOW-uitkering dan kunt er flink op achteruit gaan. U bent aangewezen om iets voor uzelf te regelen voor later. Denk  bijvoorbeeld aan een lijfrente- polis. Echter heeft een lijfrentepolis een aantal belangrijke nadelen. Komt u te overlijden voordat het opgebouwde bedrag wordt uitgekeerd dan vervalt het opgebouwde bedrag ten goede aan de verzekeraar. Uw nabestaanden krijgen geen uitkering en dat is de voornaamste reden om af te zien van de lijfrentepolis. Daarnaast is een lijfrentepolis iets voor lange duur. De looptijd is gelijk ook de pensioengerechtigde leeftijd, 67 dus. Een vroegtijdig besluit om te stoppen met de lijfrente en het geld elders onder te brengen is vaak niet toegestaan en zal gepaard gaan met hoge boetes vanuit de belastingdienst. In feite koopt u dan een pensioenvoorziening af.

Het is mogelijk om naast uw AOW-uitkering te investeren voor later. U voorkomt hiermee dat u niet alleen afhankelijk bent van een AOW-uitkering. Een investering kan uw financiële zorgen wegnemen.

Dit kan u een stukje rust geven. Behoort u tot deze groep werknemers? Lees dan meer over de mogelijkheid om uw toekomst financieel veilig te kunnen stellen.

  1. Bent u ondernemer en zoekt u naar mogelijkheden om kapitaal voor later op te bouwen?

Als ondernemer heeft u twee mogelijkheden om uw pensioen voor later op te bouwen. Zo kunt u uw pensioen verzekeren bij een verzekeraar of u kunt ervoor kiezen om uw pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bij het verzekeren van uw pensioen verzekerd u een pensioenuitkering voor later. Dit verzekeren wordt verzorgd door een verzekeringmaatschappij. Kiest u als ondernemer om uw pensioen te verzekeren dan is het grootste nadeel dat u niet meer over uw geld kunt beschikken vanaf het moment dat u uw pensioenpremie betaalt. Pensioen opbouwen in eigen beheer betekent dat een ondernemer zelf spaart voor zijn of haar pensioen. Pensioen in eigen beheer opbouwen heeft als belangrijkste nadeel dat u jaarlijks geconfronteerd met wetsaanpassingen. Voor de overheid is pensioen opbouwen in eigen beheer in een doorn in het oog. Een paar weken terug werd er derhalve besloten om ondernemers die hun pensioen opbouwen in eigen beheer een goedkeuring te geven om hun pensioen af te mogen kopen. Iets wat doorgaans uit den boze is en uitsluitend gepaard gaat met hoge boetes vanuit de Belastingdienst.

Bent u een zelfstandig ondernemer en vindt u het lastig om een keuze te maken of u uw pensioen wilt verzekeren of in eigen beheer wilt opbouwen? Beschikt u daarnaast niet over de pensioenkennis of heeft u geen weet van mogelijkheden op dit gebied. Heeft u geen zin om het allemaal zelf uit te dokteren? Onder het kopje “Oplossing” leest u over wat een goed alternatief zou kunnen zijn.

Oplossing:

Of u nu een werknemer of een zelfstandig ondernemer bent, met of zonder pensioentoezegging, het is NU tijd om na te denken over uw financiële huishouding en toekomst. Spaart of belegt u? Of gebruikt u een combinatie van sparen en beleggen? Een combinatie van sparen en beleggen levert over het algemeen een hoger rendement op dan alléén sparen of beleggen.

Al enkele jaren zijn de zogenaamde alternatieve investeringsmogelijkheden een goed alternatief voor uw (aanvullende) pensioenopbouw. Denk bij deze “nieuwe” vormen van investeren bijvoorbeeld aan duurzame energie of aandelen. Daarnaast valt het investeren in vastgoed ook in de categorie van de manieren om alternatief te gaan investeren. Deze nieuwe investeringsmogelijkheden worden steeds populairder.

Voorheen investeerden woningcorporaties en pensioenfondsen naast aandelen en obligaties ook in vastgoed. Bij investeren in vastgoed kan er ook gedacht worden aan investeren in  landbouwgronden. Deze zijn gelegen in de buurt van de randstad en worden door een tekort aan bouwoppervlakte in record tempo gewijzigd naar bouwgronden. Het behoeft geen uitleg dat het wijzigen van het bestemmingsplan kan zorgen voor een ongekende waardestijging.

Steeds meer werknemers en ondernemers zoeken een goed alternatief voor het opbouwen van een (aanvullend) pensioen. Hoe eerder u begint met het investeren in vastgoed, hoe eerder u kunt profiteren van het behaalde rendement. Stelt u zich eens voor dat u niet langer afhankelijk bent van alleen een AOW-uitkering of van een pensioenverzekeraar. Investeren in vastgoed is HOT! Deze opkomende manier van investeren kan voor een hoog rendement zorgen.

Investeer voor later, investeer in vastgoed